Професијата криминалист – интегритет и прагматичност 12

Дизајн на истражување/ методи и техники

Поставувајќи си го прашањето дали може со еден сад да се зафати вода од големото море Ibn Aref Asf арапски мислител, одговорил дека во садот неможе да се собере целото море, но и тоа што се наоѓа во садот е море (Popadić, 1989). Така во овој труд се користени само мал дел од алатките со кои располага научната мисла при осознавање на одредена појава која вреди да се истражува.

Во ова истражување за да бидат остварени поставените цели ќе се користат методи кои се карактеристични за општествените истражувања. Тоа се следниве методи: …

Текстот во целост може да го прочитате доколку се обратите на следниов меил:

amicorum14@gmail.com

Како инструменти на испрашување при анкетирањето на испитаниците ги користиме отворениот и затворениот прашалник. Најдобар начин за мерење на ставови на поединецот кога се работи за појава која побудува чувства кај поединецот е кога имаме комбинирани прашања (отворени и затворени). Со отворените прашања се овозможува како што вели професорката MIlica Petrović секој испитаник спонтано да ги изрази своите ставови кон одреден општествен проблем ( 1973).

„Професијата криминалист – интегритет и прагматичност“ е оргинален труд од авторот м-р Мирослав Андреевски објавен во 2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.