Професијата криминалист – интегритет и прагматичност 11

Посебни хипотези

За полесно осознавање на општата хипотеза ги користиме следниве посебни хипотези. Првата и третата хипотеза ќе бидат потвредни или отфрлени со соодветни емпириски истражувања. За верификација на втората посебна хипотеза ќе се користиме како што вели професор Miroslav Vujević со сето познато што може да ни помогне во истражувањето (1983), статистички податоци од соодветни општествени заедници.

  • Ниво на поврзаност на ставот на полнолетен граѓанин за својата безбедност и потреба од соодветна професија која работи на откривање, докажување и сузбивање на криминалитетот во нашава општествена заедница.
  • Поврзаност меѓу пријавени кривични дела и откриени сторители на кривични дела со професијата која по дефиниција се занимава со таа проблематика во конкретни општествени заедници.
  • Поврзаноста на практичните знаења и вештини со нивната прагматична примена во градењето на нивото на интегритетот на криминалистите образовани на Факултетот за безбедност во сите образовни степени.
foto by Marinela

„Професијата криминалист – интегритет и прагматичност“ е оргинален труд од авторот м-р Мирослав Андреевски објавен во 2015 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.