Професијата криминалист – интегритет и прагматичност 5д

  • Економска безбедност – поим кој има пошироко значење од предходниот но е тесно поврзан со него бидејќи претставува фактор кој пресудно влијае на севкупната безбедност, особено ако се земе во предвид дека има влијание на бројот на поминати години на идниот живот на младите високо образовани кадри надвор од доменот на сиромаштвото, а тоа значи обезбедување на сигурни приходи23.

22Дел од дефиницијана на Владата на Јапан за човечката безбедност. Government of Japan, Ministry of Foreign Affairs, Diplomatic Bluebook 1999, Chapter 2, Section 3. http:/www.mofa.go.jp08/22/01, пристапено 05.06.2011.

23Преземени делови од дефиницијата за човечка безбедност од академски трудови. Gary King and Christopher Murry.“Rethinking Human Security. ”Political Science Quarterly. (Winter 2002): In Press, Manuscript, p.2 http ://gking.harvard.edu/ files/hs. Pdf 08/22/01 пристапено 05.06.2011.

„Професијата криминалист – интегритет и прагматичност“ е оргинален труд од авторот м-р Мирослав Андреевски објавен во 2015 година.

>Ne planirati je isto kao i planirati neuspeh!< Narodna poslovica

>Najuspešniji ljudi su oni koji su dobri u ispunjavanju plana B< James Yorke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.