Mali Veliki Ljudi

Проект – Мали Големи Луѓе

Основна ѕвезда водилка во овој наш проект „Мали Големи Луѓе„ е ставот дека »Пропустите кои се направени во воспитувањето на детето до неговата 5 годишна возраст, тешко може да се надокнадат во наредните 50 години.« Затоа наша основна цел во овој проект е да користејќи го тестот (за емоционална интелигенција) на професор Волтер Мишел кој се однесува на деца на возраст од 4 до 5 години, зависно од постигнатите резултати зависи понатамишната работа со детето во неговото воспитување и образование. Ова е вистински предизвик за нашите научни работници во оваа област кои ќе подготват програми за понатамошна работа со децата. Silhouette, Dancing, Jumping, People

Клучна улога во процесот на воспитување на детето на оваа возраст ја имаат родителите – старатели, така со тестирање на родителите – старателите со тест (за емоционална свесност) на професор Claude Steiner, се одредува нивото на нивната емоционална свесност, која е клучен фактор кај возрасните лица при процесот на воспитувањето на своето дете. Врз основа на постигнатите резултати родителите – старатели ќе добијат соодветни препораки од нашите представници на научната заедница, како да постапуваат во воспитувањето и развојот на своето дете. Бидејќи победата сака подготовка, децата мора да се подготвуваат за победа во животот, клучна улога ја имаат родителите – старатели, потоа општеството и работниците во областа на воспитувањето и образованието.

Крајна цел на нашиот проект е користејќи ги сознанијата на нобеловецот професор Sir Angus Deaton за нивото на среќа и благосостојба им овозможиме на родителите – старатели што подобро ги подготват своите деца за реалниот општествен живот. Бидејќи среќата и благосостојбата не доаѓаат сами по себе, туку треба да се создаваат услови за нивно што поголемо присуство во едно општество. Една од нашите цели е да секое дете добие прилика за успех, бидејќи никој не е роден да биде лузер. Активностите во овој проект ќе ги вршиме во рамките на неколку кампуса во зависност од потребата за овој проект. Поддршката која би ја добиле од Ваша страна многу би ни значела во работата на овој проект.

Во шеесетите години од минатиот век еминетниот професор Бранко Хорват поставил едно клучно прашање на тогашните општествени работници за развој на едно современо општество. Барал да се одговори со „ДА„ или „НЕ„, прашањето гласи „Дали сакаме развојот на нашето општество да се одвива според современи научни достигнувања?„  До крајот на неговиот живот никој не одговорил на ова прашање, прашањето до ден денеска не е одговорено„.

ПС »Советниците на еден суверен владар барале дозвола за изградба на фудбалски стадион со капацитет од 25 000 посетители. При тоа на својот суверен му објасниле која е суштината на оваа спортска игра. На тоа нивниот владар им рекол. Колку што разбрав барате дозвола за изградба на објект во кој 25 луѓе ќе се забавуваат – играат (2 тима по 11 играчи и 3 судии), а 25 000 ќе ги гледаат. „Да„ одговориле во еден глас сите советници. На овој одговор суверениот владар им одговорил. Ќе дозволам да се гради таков стадион на кој 25 000 луѓе ќе се забавуваат, а 25 вклучувајќи ме и мене ќе ги посматраат

Наша цел е да преку овој проект изградиме “стадион” на кој ќе играат 25 000 Мали Големи Луѓе, бројот на гледачите не ни е важен. autor teksta

***********************************

it’s me 1963

Osnovna zvezda vodilja u našem projektu „Mali Veliki Ljudi“ je stav da »Propusti koji su napravljeni u vaspitanju deteta do njegove 5-te godine uzrasta, teško se mogu nadoknaditi u narednih 50 godina«. Zato naš osnovni cilj u ovom proektu je da koristeći se testom (za emocijalnu inteligenciju) profesora Voltera Mišela koji se odnosi na decu na uzrast od 4 do 5 godina, zavisno od postignutog rezultata zavisi dalji rad sa detetom u njegovom vaspitanju i obrazovanju. Ovo je pravi predizvik za naše naučne radnike u ovoj oblasti koji će pripremiti programe za dalji rad sa decom.

foto by pixabay

Ključnu ulogu u procesu vaspitanja deteta na ovu uzrast imaju roditelji – staratelji, tako da testirajući roditelje – staratelje testom (za emocijonalnu svesnost) profesora Claude Steiner-a, određuje se njihov nivo emocionalne svesnosti, koja je ključni faktor kod odrasle osobe pri procesu vaspitanja svog deteta. Na osnovu postignutih rezultata roditelji – staratelji će dobiti odgovarajuće preporuke naših predstavnika naučne zajednice, kako da postupaju u vaspitanju i razvoju svog deteta. Pošto pobeda voli pripremu, deca se moraju pripremiti za pobedu u životu, ključnu ulogu imaju roditelji – staratelji, zatim društvo i radnici u oblasti vaspitanja i obrazovanja.

Krajni cilj našeg projekta jeste da koristeći saznanja nobelovca profesora Angus Deaton-a za nivo sreće i blagostanja omogućimo roditeljima – starateljima da što bolje pripreme svoju decu za realni društveni život. Jer sreća i blagostanje ne dolaze sami po sebi nego treba stvarati uslove za njihovo što veće prisustvo u jednom društvu. Jedan od naših ciljeva jeste da svako dete dobije priliku za uspeh, jer niko nije rođen da bude luzer. Aktivnosti u ovom projekta obavljaćemo u okviru nekoliko kampusa u zavisnost od potrebe za ovaj projekat. Podršku koju bi dobili sa Vaše strane puno bi nam značila u našem radu na ovom projektu.

PS »Savetnici jednog suverenog vladara tražili su dozvolu za izgradnju fudbalskog stadiona kapaciteta od 25 000 posetioca. Pri tome su svom suverenu objasnili koja je osnovna svrha ove sportske igre. Na ovo je njihov vladar rekao. Koliko sam razumeo tražite dozvolu za izgradnju objekta u kome će se 25 ljudi zabavljati – igrati (2 tima po 11 igrača i 3 sudaca), a 25 000 će ih posmatrati. „Da“ odgovorili su u jedan glas svi savetnici. Na ovom odgovor suvereni vladar im je odgovorio. Dozvoliću izgradnju takvog stadiona na kome će se 25 000 ljudi zabavljati, a 25 uključujući i mene će ih posmatrati

Naš cilj je da pomoću ovog projekta sagradimo “stadion” na kome će igrati 25 000 Malih Velikih Ljudi, broj gledalaca nam nije bitan.