Biblioteka – Library

1. Професијата криминалист – интегритет и прагматичност / м-р Мирослав Андреевски, 2. Балканско синапово семе : водич за почетокот на крајот на една бесцелност / м-р Мирослав Андреевски, 3. Амикорум = Amicorum : граѓанско списание за квалитетот на живеење / одговорен уредник м-р Мирослав Андреевски, броеви 1 (2014) и 2 (2016), 4. Магистерски труд – („Местото на криминалистички истражител во откривање, докажување и спречување на постапката – конкусија“)

 

 

 

 

Priložene naslove možete dobiti prijavom na sledeđi e-mail:

amicorum14@gmail.com

Miroslav Andreevski

(diplomirani turizmolog & magistar kriminalistike)

Alma mater – Beogradski univerzitet &

– Bitolski univerzitet