Amicorum – мај 2014-бр.1-стр. 17-19/3

Поседувај Сертификат ФИЛАНТРОП”, овој сертификат може да го поседува секој граѓанин на нашата заедница доколку исполнува некој од наведениве услови:

  • Дијамантен сертификат може да поседува секој граѓанин на нашата заедница кој оваа година полни најмалку 80 години старост или има помалку од 20 години и е професионално ангажиран.
*
  • Платинест серификат може да поседува секој граѓанин на нашата заедница кој оваа година полни од 75 до 79 години старост или има од 21 до 25 години и е професионално ангажиран. 
*
  • Златен сертификат може да поседува секој граѓанин на нашата заедница кој оваа година полни од 70 до 74 години старост или има од 26 до 30 години и е професионално ангажиран.
  • Сребрен  сертификат може да поседува секој граѓанин на нашата заедница кој оваа година полни од 65 до 69 или има од 31 до 35 години и е професионално ангажиран.
*
  • Бронзен сертификат може да поседува секој граѓанин на нашата заедница кој има 64 или помалку години и има пензионерски статус или има повеќе од 35 години и е професионално ангажиран.

За добивање на сертификатот “ФИЛАНТРОП” потребно е секој граѓанин кој ги исполнува наведените услови да инвестира дел од своите расположиви финансиски средства за реализирање на проектот “safe made boys & girls” со што го исполнува условот да стане филантроп –  донатор. Тоа е таа невидлива рака која треба да го создава деловниот амбиент во нашата заедница. Сите останати кои немаат вложено сопствено време, свои средства  и способности за прогрес на заедницата само ронат огромни количини крокодилски солзи образложувајќи ја својата алчност. Имаме изгубено бесконечно многу време кое веќе никој неможе да го надокнади. Време кое наместо да е посветено на создавање успешни кариери, залудно е потрошено на обично преживување. Најспособните секогаш се подготвени да ја пренесуваат својата успешна приказна како создавале вредности. Но пред тоа треба да ги создадеме и овозможиме да дојдат на вистинските места. Ние сме слободни, тие не се, на кого му е гајле за нив, бидете заедно слободни со нас.

Опис на проектот

foto by pixabay
  • Стекнување статус филантроп во заедницата. Тоа се оне граѓани кои инвестираат во создавање на  self made man & women кои од нашата заедница благодарение на своите ресурси со кои располагаат ќе создадат пристојно место за живеење во рамките на меѓународната заедница.
*
  • Создавање на наши граѓани со карактеристики на self made man & women преку соодветна едукација.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.